CSS Preprocessor là gì ? Ứng dụng như thế nào ?

một trong 3 ngôn ngữ quan trọng trọng để hình thành nên 1 trang web tĩnh đó là: HTML, CSS, JAVASCIPT. Theo mình CSS đóng vai trò quan trọng nhất trong website, Theo bạn điều quan trong nhất khi một người không chuyên hay một khách hàng nhìn vào web site của bạn đó là gì ?. Theo mình đó là đẹp và website muốn đẹp cần phải có một giao diện đầy đủ như có màu sắc, được chia cột rõ ràng,…Thật không oan uổng khi nói rằng CSS chiếm hết 70% yếu tố giúp website bạn có đẹp hay không. Nếu bạn đã từng lập trình bất kỳ một ngôn ngữ nào [...]

Xóa IP bị Firewall Block thông qua tài khoản VPS dùng Directadmin

Khi bạn truy cập quá nhiều (Ví dụ như đăng nhập sai mật khẩu, Đăng nhiều bài viết vào cùng 1 thời điểm,...) vào website thì Firewall của VPS sẽ hiểu là bạn đang thực hiện hành vi tương tự như DDOS và chặn luôn không cho ip của bạn. Nếu bạn muốn tiếp tục vào website lại chỉ có 1 trong 3 lựa chọn đó là: Đổi mạng có ip khác Vô trực tiếp tài khoản VPS của bạn để bỏ chặn cho ip bị chặn. Chờ hết thời gian chặn sẽ tự động vô dc: Tùy vào cấu hình của VPS có thể là 30 phút, 60 phút, 120 phút, 240 phút,... Sau đây mình [...]